Datum: 2017-02-18
Plats: Balingsholms Kursgård i Huddinge

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande och föredragning om anledningen till mötet
Bernt Eklund hälsar alla hjärtligt välkomna och föredrar anledningen till mötet samt förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Bernt Eklund.

3. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Björn Hultgren med stöd från Maria Sundesten då detta är ett första årsmöte.

4. Val av 1 st. justerare som jämte ordförande justerar mötets protokoll.
Till justerare valdes Stefan Kindeborg.

5. Fastställande av den föreslagna dagordningen
Den föreslagna dagordningen fastställdes enligt bifall av mötets deltagare.

6. Upprop och avprickning av deltagare
Ordförande genomförde avprickning av deltagare. 43 personer representerande 33 båtar deltog på årsmötet.
 
7. Föreningens bildande
a) beslut om föreningens officiella bildande.
Ja, mötet beslutade enhälligt om föreningens officiella bildande.
b) beslut om föreningens officiella namn.
Föreningens officiella namn beslutades till Dehler Club Sweden.

8. Beslut om antagande av föreningens stadgar
Mötet beslutade att fastställa stadgarna efter nedan tillägg och ändringar. § 2 Formulering stadgeändring: ” Föreningens ändamål är att för seglare av segelbåtar av fabrikat Dehler främja intresset för båtliv och segling samt verka för dessa båtars bevarande och även verka för varaktighet av klubbens verksamhet. Föreningen skall också vara ett forum för teknisk utveckling samt genom gemensamma aktiviteter stimulera till både kappsegling och cruisingsegling”. § 8 Formulering stadgeändring; ändras till: För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett skall vara ordinarie. Mellan dessa möten skall minst fyra veckor förflyta och beslutet skall stödjas med minst 2/3 majoritet vid vardera mötet. § 9 Formulering stadgeändring; ändras till: ”Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas efter förslag av styrelsen och efter beslut av två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett skall vara ordinarie. Mellan dessa möten skall
minst fyra veckor förflyta och beslutet skall stödjas med minst 2/3 majoritet vid vardera mötet. Upplöses föreningen skall dess tillgångar användas enligt sista årsmötesbeslut.” § 10.1 Formulering första del ändras.  § 10.2 Formulering: ”Medlem betalar årsavgift som beslutas av årsmötet.” Utgår § 10.6 Lägg till: Medlem som ej erlagt medlemsavgift skall anses ha utträtt ur föreningen. § 10.7 Stryk: ”, eller försummat att betala medlemsavgift,”. § 11.3 Formulering första stycket stryks: ”Sammanträde får genomföras som telefonsammanträde, dock skall fysiska sammanträden eftersträvas.” § 14.3 Lägg till efter ” Medlems rösträtt kan utövas genom ombud med fullmakt.”: Ombud med fullmakt kan endast företräda en medlem.

9. Föreningens verksamhet
Bernt redogör för bakgrund. Mikael redogör för syfte och mål. Utöver det lyftes det av mötet även Klubbsegling och eskadersegling ska ingå i föreningens verksamhet.  Till antal Dehlerbåtar uppskattas till 300, siffran kan till del verifieras via medlemsregister, bl.a. via Svenska kryssarklubben. Förslag om Klubbsegling på Fifång lyftes. Ombud på Västkusten utgörs av Ulf Gilborne

10.Medlemskommunikation; hemsida, Facebook, m.m.
Per Holgersson och Maria Sundesten redogjorde för plan för nuvarande hemsida, forumdel sam Facebook.

Hemsidan utgör klubbens officiella forum, domänen Dehler club sweden ägs av föreningen. Facebook. Dehler club sweden är genom Maria Sundesten administratör i Facebook-gruppen. Denna är nu helt fristående från Dehler Sverige.  Maria tar kontakt med de olika subgrupperingarna på Facebook med egna Dehlergrupper för framtida samordning.

Gällande ny teknisk plattform kommer en parallell hemsida tas fram, steg ett utgör att lyfta över statisk information. Den nya hemsidan är responsiv. Nuvarande forumdel kommer behållas som den ser ut idag och nås via den nya hemsidan. En nyhetssida kommer finnas på Hemsidan liksom på Facebook.

Redaktionellt behövs medproducenter, mötet uppmanades att aktivt kontakta Maria Sundesten avseende detta.

11.Beslut om medlemsavgift för innevarande år
Mötet beslutade om en medlemsavgift om 250 kronor per medlem och år.

12.Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
Till föreningens ordförande för en tid av 1 år valdes Bernt Eklund.

13.Val av styrelseledamöter
a) 2 st. ledamöter för en tid av 2 år
Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Maria Sundesten och Bertil Orrvik.
b) 2 st. ledamöter för en tid av 1 år
Till styrelseledamöter för en tid av 1 år valdes Mikael Sandberg och Henrik Borg.

14.Val av kommittéer, ombud etc.
Till teknisk kommitté valdes Stefan Kindeborg (sammankallande), Henrik Borg och Kjell Enbom. Till Kappseglingskommitté valdes Maria Sundesten och Jonas Falk (sammankallande). Tidigare framtagen beräkningsmodell kommer fortsatt att tillämpas, med egenrapportering av race man deltagit i.   Till webbredaktör valdes Maria Sundesten, uppgiften avses delas av fler, se paragraf 10. Till ombud för västkusten valdes Ulf Gilborne och för ostkusten Henrik Elfström.

Till Cruising/breddkommitté valdes Martin Jonasson (sammankallande), Curt Larsson och Peder Berglund.

15.Val av 2 st. revisorer tid av 1 år
Till revisorer för en tid av 1 år valdes Anders Etterby och Roland Johansson.

16.Val av 3 st. ledamöter till valberedningen, varav 1 sammankallande
Till valberedning valdes Lars Karlsson (sammankallande), Per Holgersson och Björn Hultgren.

17.Övriga frågor
Som övriga frågor lyftes till styrelsen att säkerställa varumärkesskydd genom att använda logga grafiskt form enligt Dehler med Dehler club sweden.

Björn Hultgren redogjorde för utkast samt prisbild avseende klädkollektion.  Förslag framkom även att ta fram vimpel eller dekal.

Bernt informerade om att en ansökningsblankett för medlemskap tagits fram och uppmanade till att lämna in medlemsansökan. Blanketten kommer att läggas upp på föreningens hemsida.

Bernt informerar om förslag till budget.

18.Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Björn Hultgren, Sekreterare

Bernt Eklund, Ordförande

Stefan Kindeborg , Justeringsman