Stadgar

Stadgar för Dehler Club Sweden
Dessa stadgar är fastställda på årsmöte 2017-02-18

§ 1. Namn
Föreningens namn är Dehler Club Sweden

§ 2. Ändamål
Föreningens ändamål är att f ör seglare av segelbåtar av fabrikat Dehler främja intresset för båtliv
och segling samt verka för dessa båtars bevarande och även verka för varaktighet av klubbens
verksamhet.
Föreningen skall också vara ett forum för teknisk utveckling samt genom gemensamma aktiviteter
stimulera till både kappsegling och cruisingsegling.

§ 3. Juridisk enhet
Föreningen är en obunden, fristående, och självständig ideell förening.

§ 4. Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Extra årsmöte är beslutande organ i frågor som
föranlett det extra årsmötet. När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ.

§ 5. Firmateckning
Föreningen tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av ordförande och/eller av styrelsen
särskild utsedd person.

§ 6. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 7. Tolkning av stadgarna
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna skall frågan hänskjutas till nästkommande årsmöte, eller i trängande fall till styrelsen.

§ 8. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett
skall vara ordinarie. Mellan dessa möten skall minst fyra veckor förflyta och beslutet skall stödjas
med minst 2/3 majoritet vid vardera mötet.

§ 9. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas efter förslag av styrelsen och efter beslut av två
på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett skall vara ordinarie. Mellan dessa möten skall
minst fyra veckor förflyta och beslutet skall stödjas med minst 2/3 majoritet vid vardera möter.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar användas enligt sista årsmötesbeslut.

§ 10. Medlemskap
10.1 Inträde
a) Fysisk person som är hel- eller delägare till en Dehler segelbåt kan bli medlem.
b) Även annan person med anknytning till Dehlerbåtar kan efter styrelsebeslut, erhålla
medlemskap.
Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att
motverka föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan fattas av
styrelsen.
Medlemskap är giltigt när medlemsavgift erlagts.

10.2 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
◦ har rätt att delta i sammankomster anordnade för medlemmarna
◦ har rätt till information om föreningens verksamhet
◦ skall följa föreningens stadgar och beslut fattade av föreningsorgan
◦ skall betala de avgifter som beslutats av föreningen

10.3 Avgifter
Medlem betalar årsavgift som beslutas av årsmötet. Årsavgiften avser kalenderår.

10.4 Medlemsnummer
Ny medlem tilldelas medlemsnummer i kronologisk ordning. Medlemsnumret är
exklusivt och kan vid medlems utträde eller bortgång ej tilldelas annan medlem.

10.5 Hedersmedlem
Årsmötet får, efter förslag från styrelsen, till ständig medlem utse den som genom
särskilt utomordentliga insatser bidragit till föreningens verksamhet och utveckling.
Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift.

10.6 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som ej erlagt medlemsavgift
skall anses ha utträtt ur föreningen.
Vid utträde återbetalas ej erlagd medlemsavgift.

10.7 Uteslutning
Medlem som genom handling skadar föreningen kan efter förslag från styrelsen
uteslutas. Beslut fattas av årsmötet.
Vid utslutning återbetalas ej erlagd medlemsavgift.

§ 11. Styrelsen
11.1 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter.
Ordförande utses av årsmötet och väljs för en tid av ett år.
Övriga ledamöter väljs för en tid av två år undantaget det första årsmötet då två av
ledamöterna väljs för en tid av ett år.

11.2 Kallelse till styrelsesammanträde
Ordförande kallar till styrelsesammanträde.
Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst sju dagar före sammanträdet. Kallelse
ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och ske med e-post.

● I särskild förekommande fråga kan styrelsen utse adjungerad ledamot. Sådan
ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Denne får utses till befattning
inom styrelsen.

11.3 Styrelsens beslutförhet
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet
ledamöter är närvarande. Sammanträde får genomföras som telefonsammanträde, dock
skall fysiska sammanträden eftersträvas.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta förenar sig. Vid lika röstetal
gäller den mening som biträdes av sammanträdets ordförande.

11.4 Överlåtelse av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta beslut till sektion, kommitté eller i förekommande fall till enskild
medlem.

11.5 Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ.
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och skall tillvarata medlemmarnas
intressen.

Det åligger styrelsen att
◦ tillse att föreningen följer gällande lagar och bindande regler
◦ verkställa av årsmötet fattade beslut
◦ planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
◦ ansvara för och förvalta föreningens medel
◦ tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt § 13.
◦ förbereda årsmöte

Ordföranden är föreningens officiella representant och skall om inte annat sägs föra föreningens
talan i officiella sammanhang.
Styrelsen skall besluta om arbetsfördelning i övrigt. Har inte annat beslutats gäller nedanstående
uppgifter för sekreterare och kassör.

Sekreteraren skall:
förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
föra protokoll över styrelsens sammanträden
se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt
om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
till årsmötet upprätta förslag till verksamhetsberättelse

Kassören skall:
se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
svara för föreningens bokföring
årligen upprätta balans- och resultaträkning
upprätta budget och budgetuppföljning
i förekommande fall upprätta självdeklaration och avge allmän självdeklaration
föra medlemsförteckning

§ 12. Valberedningen
Valberedningens sammansättning och åligganden
Valberedningen skall bestå av tre personer, varav en sammankallande, valda av årsmötet.
Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår om de
vill kandidera till nästa mandattid.
Valberedningen skall tillställa röstberättigade medlemmar sitt förslag. Detta sker lämpligen med
styrelsens kallelse till årsmötet.

§ 13. Revisorerna
Revision
För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning skall årsmötet välja två revisorer.
Revisorerna har rätt att fortlöpande granska föreningens räkenskaper, protokoll och övriga
handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
Revisorerna skall senast 14 dagar före årsmötet till styrelsen återlämna handlingarna jämte sin
revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet tillstyrkes eller avstyrkes.

§ 14. Årsmöte och extra årsmöte
14.1 Tidpunkt och kallelse
Årsmötet skall hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Styrelsen skall kalla medlemmarna till årsmöte senast 30 dagar före mötet. Kallelsen
skall ske med traditionell post eller med e-post.
Följande handlingar skall finnas tillgängliga på hemsidan minst 2 veckor före årsmötet:
förslag till dagordning, verksamhetsberättelse med balans-och resultaträkning, förslag
till budget för kommande verksamhetsår, styrelseförslag, inkomna motioner samt
revisionsberättelsen.

14.2 Motioner
Såväl styrelse som medlem får väcka förslag genom motion för behandling av årsmötet.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

14.3 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som avses under § 10.1 a) och som erlagt förfallen medlemsavgift har rösträtt
på möte. Dock gäller en röst/båt.
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud med fullmakt. Ombud med fullmakt kan
endast företräda en (1) medlem.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på möte.

14.4 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.

14.5 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs av röstberättigad medlem
efter omröstning (votering).
Med undantag för vad som står i § 8 och 9 avgörs alla frågor med enkel majoritet.
Personval avgörs genom relativ majoritet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
mötesordföranden. Är denne inte röstberättigad avgör lotten.
Vid personval skall vid lika röstetal lotten avgöra.

14.6 Valbarhet
Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen.

14.7 Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av 1 st justeringsman att jämte ordförande justera mötesprotokollet
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Frågan om mötets behöriga utlysande
7. Angående rösträtt vid val och beslut samt fastställande av röstlängd
8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning)
10. Behandling av revisorernas berättelse
11. Behandling av motioner från styrelsen
12. Behandling av motioner inkomna från medlemmar
13. Behandling av styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
14. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat (budget) samt
styrelsens förslag till årsavgift
15. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
16. Val av 2 st styrelseledamöter för en tid av 2 år
17. Val av 2 st revisorer
18. Val av 3 st ledamöter till valberedningen, varav 1 sammankallande
19. Övriga val
20. Övriga frågor. Inga beslut av ekonomisk betydelse får förekomma
under denna punkt
21. Mötets avslutning

14.8 Extra årsmöte
Styrelsen kan när så erfordras kalla till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna eller minst 1/4 av
föreningens röstberättigade medlemmar så begär.
När en begäran om extra årsmöte mottagits skall styrelsen inom 14 dagar kalla till sådant
möte att hållas inom två månader. Kallelse med förslag till föredragningslista ska ske
senast trettio dagar före det extra årsmötet.
Kallelse skall ske med traditionell post eller med e-post.
Vid extra årsmöte får endast fråga som föranlett mötet tas upp till behandling.
Om rösträtt och beslutsmässighet vid extra årsmöte gäller vad som sägs i § 14.3 och 14.4.

Top